shutterstock 97474436

סיכון פיננסי הוא סיכון לפגיעה בנכסים והוא עלול לקרות בעקבות מצבים שונים: שינויים בתנאי השוק (שינויים במחירים של סחורות), סיכוני אשראי (למשל ירידה בדירוג), שינויים בשערי ריבית, סיכוני נזילות (חוסר יכולת של העסק לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלו), סיכוני ריכוזיות (למשל בשל חוסר פיזור מספק) וכו'. ניהול סיכונים פיננסים עוסק בבחינת כל המידע אודות הסיכונים הפיננסיים וקבלת החלטה לאיזה סיכונים ניתן להיחשף, מי מהם ראוי לגדר ובאילו מצבים עדיף שלא להיכנס למצב של חשיפה כלל ועיקר.

הניהול כולל מדידה של סיכונים, יצירת תחזיות, תוך מימוש סימולציות ומודלים כמותיים. תהליך זיהוי הסיכונים ומדידת הסיכונים יוביל להמלצות מעשיות בנוגע לניהול ולתכנון האסטרטגי. חשוב לציין שמדובר בתהליך קבוע, שמלווה את הפעילות לאורך זמן, ולא בפעולה חד פעמית.

חברת סמארט אופשנס בע"מ (Smart Options Ltd) מתמחה בתחום ניהול הסיכונים הפיננסיים. מיפוי הסיכונים (שוק, אשראי, נזילות וכו'), אמידתם, בחינת האלטרנטיבות השונות לגידור, והערכות אודות ההסתברות להתממשות הסיכון – יוצרים ערך מוסף ממשי.

הצוות המקצועי של החברה מיישם מודלים מתמטיים, סטטיסטיים ואוקונומטריים מתקדמים, על מנת לשפר את תהליך ניהול הסיכונים הפיננסים, לתועלת הלקוח.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

שם מלא:

טלפון:

אימייל:

הודעה:
Please let us know your message.

inside image en